Souhlas se zpracováním osobních údajů a užitím rodného čísla

Zákazník souhlasí, aby společnost MAXPROGRES mobile, s.r.o., IČ 01549278, se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno a společnost MITRANET.CZ, s.r.o., IČ 26813041, se sídlem Mlýnecká 1626, Lipník nad Bečvou (dále jen provozovatelé) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala veškeré jeho osobní údaje, a to včetně rodného čísla. Za osobní údaje, které jsou provozovatelé oprávněni shromažďovat, zpracovávat a uchovávat se považují zejména jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, místo podnikání, IČ, obchodní firma či název, telefonické a e-mailové spojení (dále jen “osobní údaje“).

Osobní údaje jsou provozovatelé oprávněni užívat za účelem ověření totožnosti zákazníka, přípravy smluvní dokumentace, posouzení bonity zákazníka a jeho prověření v dostupných registrech (zejména v insolvenčním rejstříku a registru exekucí) a dále pro účely plnění smlouvy, poskytování služeb, zasílání obchodních či obdobných sdělení a nabídce dalších služeb a pro veškeré marketingové a obchodní účely, tj. zejména pro účely telemarketingu a průzkumů trhu, a zveřejnění kontaktních údajů zákazníka v informační službě subjektů poskytujících tento telekomunikační služby. V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou provozovatelé oprávněni zpracovávat osobní údaje jak pro vlastní marketingové akce, tak pro marketingové akce jiných podnikatelů, jejichž podnikatelská činnost přímo souvisí s poskytováním služeb v síti společnosti MAXPROGRES mobile, s.r.o. Obchodní sdělení jsou provozovatelé oprávněni předávat formou SMS, e-mailu, telefonicky, písemně či jiným obdobným způsobem. Provozovatelé jsou za tímto účelem oprávněni využívat jakékoliv komunikační adresy, telefon nebo adresu elektronickou pošty, spojení prostřednictvím Internetu, popř. jiných komunikačních kanálů umožňujících přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv, a tímto způsobem zákazníkovi zasílat sdělení. Zákazník souhlasí s využíváním a nakládáním s rodným číslem pro jednoznačnou identifikaci a přesné a jednoznačné vyhledávání zákazníka ve vnitřních databázích provozovatele a veřejně přístupných registrech, pro komunikaci s fyzickými a právnickými osobami a úřady.

Souhlas je zákazníkem dáván na dobu neurčitou. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti MAXPROGRES mobile, s.r.o. a dále má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.